Κοιλάδα Αχελώου

Η περιοχή καλύπτει μία απότομη, μερικώς δασωμένη χαράδρα και περιλαμβάνει το τμήμα του ποταμού Αχελώου, το οποίο καθορίζει τα σύνορα μεταξύ των νομών Άρτας και Τρικάλων και εκείνα μεταξύ των νομών Άρτας και Καρδίτσας. Περιλαμβάνει επίσης ένα μεγάλο μέρος της κοιλάδας του Αχελώου στη νότια Πίνδο. Βρίσκεται σε υψόμετρο 725 μέτρα, ανήκει στον νομό Άρτας και έχει έκταση 8.467 εκτάρια. Κατά μήκος του ποταμού υπάρχουν δάση με Salix alba, Populus nigra, Alnus glutinosa και Fraxinus angustifolia. Το παρόχθιο δάσος περιβάλλεται από μακκία και φρυγανώδη βλάστηση. Κοντά στο χωριό Συκιά βρίσκεται ένα υπό κατασκευή υδροηλεκτρικό φράγμα. Ένα σημαντικό τμήμα της περιοχής καλύπτεται από μικτό δάσος δρυός (επικρατεί η Quercus frainetto), που είναι τοπικώς υποβαθμισμένο, ενώ ένα μικρό τμήμα από δάσος Abies borisii-regis. Η κοιλάδα του Αχελώου που χαρακτηρίζεται από Quercion frainetto cerris και Fagetalia, πρέπει να θεωρηθεί τμήμα της υποηπειρωτικής βιογεωγραφικής περιοχής.

Η περιοχή προστατεύεται σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο ως καταφύγιο θηραμάτων και σε Διεθνές επίπεδο ως Σημαντική Περιοχή για τα πουλιά και είναι περιοχή Κοινοτικού Ενδιαφέροντος. Όσον αφορά τους τύπους οικοτόπων η περιοχή απαρτίζεται από φρύγανα Sarcopoterium spinosum, Δάση σκληρόφυλλων που χρησιμοποιούνται για βοσκή με Quercus ilex, Ευμεσογειακά ασβεστολιθικά απόκρημνα βράχια της Ελλάδας, Ελληνικά δάση οξυάς με Abies borisii-regis, Δάση με Quercus frainetto, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση πλατάνου της Ανατολής (Platanion orientalis), Δάση με Quercus ilex. Στην πανίδα της περιοχής συγκαταλέγονται τα προστατευόμενα είδη: Lutra lutra, Bombina variegate, Testudo hermanni, Testudo gracea, Mauremys caspica, Elaphe quatuorlineata, Salmo macrostigma, Rutilus alburnoides, Phoxinellus spp., Rutilus rubilio, Barbus meridionalis, Barbus capito, Cobitis trichonica, Silurus aristotelis.

Το παρόχθιο δάσος καθώς και η υπόλοιπη βλάστηση κατά μήκος της όχθης και της κοιλάδας του ποταμού είναι πολύ σημαντικά για την προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και την κατολίσθιση, τον σχηματισμό σημαντικών βιοτόπων για τα ζώα της περιοχής (ειδικά για τη βίδρα και για πολλά είδη πουλιών), τη μείωση της ρύπανσης του ποταμού, τη συγκράτηση των υλικών που μεταφέρει το ποτάμι και την άμεση ή και έμμέση βελτίωση του κλίματος στην περιοχή. Στην περιοχή υπάρχουν πολλοί τύποι οικοτόπων που σε συνδυασμό με τη γεωμορφολογία και το δύσβατο της περιοχής δικαιολογούν την πλούσια πανίδα και κυρίως την ορνιθοπανίδα. Εκτός από την οικολογική του αξία ο Αχελώος είναι σημαντικός και πολύτιμος για τη γενικότερη αισθητική αξία του φυσικού περιβάλλοντος. Παρουσιάζει επίσης επιστημονικό ενδιαφέρον και είναι κατάλληλος ως τόπος αναψυχής. Επιπλέον η περιο χή έχει πολύ μεγάλη σημασία λόγω της ύπαρξης πολλών κινδυνευόντων και προστατευόμενων ζωικών ειδών.

Κείμενα:

  • Βασίλης Χρήστου, Διευθύνων Σύμβουλος της 'Πίνδος Περιβαλλοντική'
  • Λεοντίου Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος