| Ορεινές Περιοχές

Η περιοχή βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νομού Ιωαννίνων, σε υψόμετρο 1300 μέτρα και έχει έκταση 22.000 εκτάρια. Περιλαμβάνει μία λοφώδη έκταση που καλύπτεται με δάση δρυός (περιλαμβανομένων των χωριών μερόπη, Ωραιόκαστρο και Δελβινάκι.), μικρές χαράδρες, πηγές και ρέματα, ένα τμήμα του όρους Δούσκο (νοτιοδυτικές πλαγιές), τη μικρή λίμνη Ζαραβίνα και τον ποταμό Γόρμο. Ο Γόρμος πηγάζει από τον Δούσκο και κυλά στην περιοχή από το Ωραιόκαστρο μέχρι τον Παρακάλαμο. Στην περιοχή του Δελβινακίου το δάσος αποτελείται από Querqus frainetto, Q. Cerris, Q. pubescens και Q. trojana, καθώς και από μερικά χαρακτηριστικά είδη της συνένωσης Ostryo-Carpinion, όπως Carpinus orientalis, Ostrya carpinifolia, Fraximus ornus και Acer sp.Το Juniperus communis ssp. alpina σχηματίζει θαμνώνες στην περιοχή του όρους Δούσκο.

Όσον αφορά τους τύπους οικοτόπων η περιοχή περιλαμβάνει ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, απόκρημνα ορεινά βράχια της κεντρικής Ελλάδας, Δάση οξυάς της φυτοκοινωνίας Luzulo-Fagetum, Ελληνικά δάση οξυάς με Abies borisii-regis, Δάση με Quercus frainetto, Δάση-στοές με Salix alba και Populous alba, Δάση πλατάνου της Ανατολής (Platanion orientalis), Δασώδεις φυτοκοινωνίες με Juniperus foetidissima.

Η ευρύτερη περιοχή τελεί υπό καθεστώς προστασίας ως καταφύγιο θηραμάτων σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο και σε Διεθνές επίπεδο ως σημαντική Περιοχή για τα πουλιά. Η σπουδαιότητα της περιοχής έγκειται στο γεγονός ότι απαντώνται πολλά σημαντικά είδη φυτών. Αξιοσημείωτο είναι το είδος Solenanthus albanicus που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, στη Σύμβαση της Βέρνης και στον κατάλογο του WCMC ως σπάνιο. Το φυτό αυτό αναπτύσσεται σε περιοχές που βόσκονται έντονα και θεωρείται ότι κινδυνεύει να εξαφανισθεί. Τέλος προστατεύονται τα είδη ζώων: Testudo hermanni, Elaphe quatuorlineata, Elaphe situla.