| Υγρότοποι

Η Λιμνοπούλα ή Λιμνούλα είναι εποχική (χειμερινή) λίμνη που βρίσκεται 0,7 χλμ νοτιοδυτικά των χωριών Κρυσταλλοπηγή και Κεφαλόβρυσο κοντά στην πόλη Παραμυθιά της Ηπείρου και καλύπτει έκταση 133 εκτάρια. Το 1988 κατασκευάστηκε στραγγιστική τάφρος σε μια πλευρά της λίμνης, αλλά η διαδικασία αποστράγγισης δεν έχει συμπληρωθεί ακόμη και η λίμνη κατακλύζεται το χειμώνα από νερά, φθάνοντας στο μέγιστο βάθος των 10 μέτρων. Επιπλέον η λίμνη αποστραγγίζει φυσικά από τρεις καταβόθρες που βρίσκονται στη νότια πλευρά της. Κατά το καλοκαίρι σχηματίζονται υγρά λιβάδια τροφοδοτούμενα από πηγές όπου ο μισός περίπου από τον εκτεθειμένο πυθμένα καλλιεργείται και ο μισός βόσκεται. Ένα σημαντικό τμήμα της λίμνης σκεπάζεται από υγρόφιλη βλάστηση με Pragmites communis και Scirpus bolboschoenus. Οι αρχικές ελοφυτικές κοινότητες έχουν υποβαθμιστεί έντονα εξαιτίας της βόσκησης και δεν είναι πλέον αμιγείς. Στη νότια πλευρά της λίμνης η λυγαριά (Vitex agnus-castus) σχηματίζει μια περιφερειακή ζώνη από καλά αναπτυγμένους θάμνους. Κοντά στις καταβόθρες υπάρχει κατά τη θερινή περίοδο, αποξηραμένη Char asp. πάνω στο έδαφος και στις πέτρες. Οι λόφοι νότια και δυτικά της λίμνης είναι πυκνά σκεπασμένοι από χαρακτηριστικά είδη σκληρόφυλλης βλάστησης του Quercion ilicis και ειδικότερα της φυτοκοινωνίας Andrachno-Quercetum ilicis. Το Juniperus oxycedrus σχηματίζει συστάδες στο όριο του Andrachno-Quercetum ilicis.

Η Λιμνοπούλα προστατεύεται ως Σημαντική Περιοχή για τα πουλιά και η σπουδαιότητά της έγκειται στο ιδιαίτερο οικοσύστημά της, το οποίο είναι ένας χαρακτηριστικός υγρότοπος ο οποίος προμηθεύει με νερό τη γύρω περιοχή και παρέχει υγρά λιβάδια για βόσκηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η υγρόφιλη βλάστηση προσφέρει ενδιαιτήματά σε αξιόλογη πανίδα. Η φυτοκοινωνία του Andrachno-Quercetum ilicis βρίσκεται σε πολύ καλή οικολογική κατάσταση. Σημαντική είναι η παρουσία του Fraxinus angustifolia, οι πληθυσμοί του οποίου είναι υποβαθμισμένοι και χρειάζονται προστασία. Από ζωολογική πλευρά, η σπουδαιότητα της λίμνης εστιάζεται στην παρουσία ενδημικών ψαριών και μεγάλων πληθυσμών αμφιβίων και βαλτοχελώνων. Υπάρχει επίσης αξιοσημείωτη ορνιθοπανίδα με σπάνια τάξα.